Duidelijk herkenbaar

Onze school is een openbare school en dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel; de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen.

Alle kinderen mogen meedoen!

Maandag 11 oktober 2021

Sinterklaas sponsoractie

Maandag 11 oktober 2021

Agenda

Brede ontwikkeling

Deze openheid wil het schoolteam verwerkelijken in een onderwijsklimaat dat gebaseerd is op verdraagzaamheid en respect voor de ander. Onderwerpen over afkomst, ras, levensbeschouwing, maatschappijopvatting en godsdienst worden steeds benaderd op een manier, waarbij respect voor andere meningen en opvattingen voorop staat, maar waar daarnaast ook ruimte is voor een eigen meningsvorming. Wij zijn ervan overtuigd dat het kennisnemen (en ervaren) van verschillende visies op mens en maatschappij bijdraagt tot het ontstaan van een schoolbevolking die verdraagzaamheid en respect toont voor de ander met zijn of haar opvattingen.
Er gaan momenteel 180 leerlingen naar obs de Iemenhof. Er werken 10 leerkrachten + een locatieleider. We beschikken verder over een onderwijsassistente die wekelijks 7 uren aanwezig is voor extra ondersteuning.

© 2021 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden