Onze school is een openbare school en dus toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, politieke overtuiging of godsdienst. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensbeschouwing of maatschappijopvatting. Integendeel; de openbare school is een ontmoetingsplaats van leerlingen en ouders met verschillende opvattingen, meningen en overtuigingen.

Brede ontwikkeling

/files/Logo%202017.pdfDeze openheid wil het schoolteam verwerkelijken in een onderwijsklimaat dat gebaseerd is op verdraagzaamheid en respect voor de ander. Onderwerpen over afkomst, ras, levensbeschouwing, maatschappijopvatting en godsdienst worden steeds benaderd op een manier, waarbij respect voor andere meningen en opvattingen voorop staat, maar waar daarnaast ook ruimte is voor een eigen meningsvorming. Wij zijn ervan overtuigd dat het kennisnemen (en ervaren) van verschillende visies op mens en maatschappij bijdraagt tot het ontstaan van een schoolbevolking die verdraagzaamheid en respect toont voor de ander met zijn of haar opvattingen.
Er gaan momenteel 152 leerlingen naar obs de Iemenhof. Er werken 11 leerkrachten, een onderwijsassistente en een locatiedirecteur. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden