De School

'obs De Iemenhof is meer dan onderwijs alleen'

OBS De Iemenhof is een openbare school, toegankelijk voor alle kinderen, zonder onderscheid in hun maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.Niet apart maar samen is het motto van het openbaar onderwijs.

Onze visie in het kort:

Adaptief onderwijs op De Iemenhof is:
“Onderwijs waarbij men rekening houdt met de onderlinge verschillen tussen kinderen door te differentiëren in opdrachten en het verlenen van hulp middels een handelingsplan om het maximale uit een kind te halen binnen een schoolklimaat dat zich kenmerkt door wederzijds respect.”
 

  • de school werkt zo effectief mogelijk
  • de school gaat optimaal om met de verschillen tussen kinderen (differentiatie)
  • de school betrekt kinderen actief bij het onderwijsleerproces (coöperatief leren)

Uitgebreidere informatie:
De Iemenhof is een basisschool die werkt vanuit de groepsgerichte instructie. Alle kinderen van een jaargroep krijgen dezelfde instructie. Tijdens de instructie heerst er een interactie tussen kinderen onderling en tussen de kinderen en de leerkracht. De oefeningen worden tijdens de instructie samen met de kinderen (alleen of in tweetallen) uitgeprobeerd/geoefend. Daarna gaan we over op de verwerking van de uitgelegde leerstof. De kinderen maken dan de basisstof. Sommige kinderen maken binnen de basisstof alleen de minimumstof. Anderen moeten ook verder met extra, uitdagende leerstof. De leerkracht geeft de kinderen extra aandacht door het lopen van hulprondes. Sommige kinderen krijgen aan de instructietafel speciale aandacht van de groepsleerkracht. Soms individueel, soms in een groepje. Dit noemt men adaptief onderwijs (ieder kind krijgt binnen de dag -en weektaken op eigen niveau leerstof aangeboden). In ieder lokaal staat de instructietafel op een vaste plaats.

In de kleutergroepen is ons uitgangspunt spelend leren waarbij we zoveel mogelijk werken vanuit de belevingswereld van de kinderen.
Dit koppelen we aan thema’s. We streven naar een veilige omgeving waarbij samen spelen een grote rol speelt, maar waar ook aandacht is voor ieder kind individueel. We volgen de ontwikkeling van de kinderen via een ontwikkelingsvolgsysteem. Het aanbod en de materialen zijn hierop afgestemd. Dit zorgt ervoor dat de aansluiting naar groep 3 zo goed mogelijk verloopt. Wij ervaren het als erg plezierig dat er tijdens de kleuterjaren veelvuldig contact met de ouders/verzorgers is!
Daarnaast proberen we onze leerlingen door middel van activiteiten zoveel mogelijk kennis te laten maken met alles wat richting kan geven aan een optimale ontwikkeling van ieder kind per soonlijk.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden